Založení s.r.o. v roce 2014

Rok 2014 epřinese významný přelom pro celé soukromé právo. 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které nahradí zejména stávající občanský a obchodní zákoník, tedy dva základní soukromoprávní kodexy. Zahájení vlastního podnikání formou s.r.o. by mělo být od začátku roku 2014 jednodušší, zároveň ale budou kladeny vyšší nároky na odpovědnost vedoucích orgánů společností.

Při zakládání společnosti s ručením omezeným, což je v České republice jeden z nejoblíbenějších způsobů podnikání, už nebude potřeba skládat základní kapitál ve výši 200.000 Kč, ale pouze ve výši 1 Kč. Právě výše základního kapitálu byla často překážkou pro začínající podnikatele.

Zároveň je třeba zdůraznit nově pojatou odpovědnost kladenou na vedení s.r.o. Pokud se prokáže, že jednatel nejednal jako správný hospodář a společnost se dostane do úpadku, může soud rozhodnout, že se to dotkne i jeho osobního majetku.

Zákon o obchodních korporacích v této souvislosti klade důraz na to, za jakých okolností je možné majetek ze společnosti vyvádět. Především budou společnosti nově podléhat tzv. testu insolvence, který jim zakazuje vyplácet zisk či jakékoliv zálohy na něj v případě, že by si tím přivodily úpadek.

Změny nastanou od 1. ledna 2014 také pro členy orgánů obchodních společností. Smlouva o výkonu funkce nově musí obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členu orgánu poskytovány. V případě, že smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, výkon funkce se automaticky stává bezplatným.

S novým zákonem o obchodních korporacích přichází rovněž změna konceptu standardu péče členů orgánů, který nyní vychází z principu tzv. pravidla podnikatelského úsudku, známého ze zemí angloamerické právní kultury.

Tento princip vychází z předpokladu, že lidé jsou samostatní, mají znalosti či jednají se znalostí věci, jsou opatrní a kvalifikovaní. Očekává se, že subjekty se budou v právních vztazích chovat odpovědně a obezřetně. Předpokládá se například, že pokud někdo po 1. lednu 2014 přijme funkci člena představenstva, uvědomuje si, jak odborně náročné to je a že na to fyzicky, mentálně i znalostně stačí. V případě, že udělá chybu nebo něco zanedbá, nemůže se vymlouvat, že to nevěděl, nemohl vědět nebo není specialistou.

Uplatnění zdravého podnikatelského úsudku v praxi vypadá také např. tak, že pokud bude obchodník uzavírat obchod s čerstvě zapsanou s.r.o., jejíž kapitál je 1 Kč, prověří si její finanční situaci a není-li přesvědčen o její dostatečné solventnosti, případně si nechá zaplatit předem a pak teprve dodá své zboží apod.

Členové orgánů za předpokladu, že jednali loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Nová právní úprava zohledňuje skutečnost, že jistá míra rizika je v podnikání běžná, ne-li žádoucí. Zmírnění standardu péče je však na druhé straně kompenzováno zpřísněním sankcí v případě, že člen orgánu přivede společnost do úpadku. Nejen, že může být na následující tři roky vyloučen z možnosti vykonávat obdobnou funkci, ale může ho stihnout také povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky.

Ačkoliv nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přinášejí do života společností řadu pozitivních změn, jejich přechodná ustanovení, která mají vyjasnit překlenutí do nové úpravy, budí u části odborné veřejnosti značné rozpaky. Zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s těmi ustanoveními zákona, od kterých není možné se odchýlit, se ruší dnem 1. ledna 2014. Počínaje tímto dnem pak mají společnosti šestiměsíční lhůtu k tomu, aby přizpůsobily své společenské smlouvy nové právní úpravě. Pokud tak neučiní, hrozí jim v krajním případě až riziko jejich zrušení rozhodnutím soudu.

Nově také půjde vtělit podíl na s. r. o. do cenného papíru, který ponese označení kmenový list. Bude také možné vyplácet zálohy na podíl na zisku, to bylo dosud zakázáno.

Chcete silného partnera při zakládání nové s.r.o. v roce 2014? Sáhněte po kvalitních službách společnosti s dlouholetou tradicí zakládání společností s ručením omezeným.
 
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít