Založení školky či jeslí pro péči o dítě do tří let věku v denním režimu

Péče o malé děti je radost, starost, ale v moderní době je to i  živnost, a to živnost ohlašovací vázaná, to znamená, že k jejímu  provozování je třeba splnit řadu podmínek. Podmínky živnostenského  podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro získání živnostenského listu na vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku je nutno prokázat následující odbornost:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo  zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo  záchranáře podle zvláštního právního předpisu (podle zákona č. 96/2004  Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu  nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s  poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů -  zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších  předpisů, nebo
 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo  pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu -  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších  předpisů, nebo
 • odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle  zvláštního právního předpisu - zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických  pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné  školní docházky podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 179/2006  Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu je: Výchovná  péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu  zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových,  pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických  návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí,  jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím  hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první  pomoci.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro založení školky nebo jeslí s denním režimem ve formě společnosti s ručením omezeným je nutno zařídit:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Založení školky nebo jeslí ve formě akciové společnosti vyžaduje:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Zahájit provoz denní školky vyžaduje vedle získání kvalifikovaného  personálu a zařízení potřebných prostor také administrativní kroky  spojené se zakládáním společnosti. S tím ale dokáže začínajícím  podnikatelům pomoci naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o. Našim klientům  pomůžeme nejenom s ohlášením jejich vázané živnosti, poradíme, jaká  forma společnosti je pro ně ta nejefektivnější a samozřejmě ji rychle,  odborně a za dobrou cenu založíme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít