Založení společnosti na činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, patří mezi  živnosti ohlašovací vázané. Pokud se tedy podnikatel rozhodne  provozovat tetovací salon, musí splnit podmínky týkající se kvalifikace  dané zákonem, ohlásit vázanou živnost a kromě toho také založit firmu,  pod jejíž hlavičkou bude své služby poskytovat. Podmínky živnostenského  podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Kvalifikace požadovaná pro provozování činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže

 • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách  získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k  výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve  znění zákona č. 125/2005 Sb.), nebo
 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní  asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta  podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., ve znění  zákona č. 125/2005 Sb.), nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička a  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo  zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,  nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost  provozována, nebo
 • střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo  zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,  nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost  provozována, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské  kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů,  nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v  němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru kosmetické služby  nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Podle tohoto nařízení je obsahem vázané živnosti zvané Činnosti,  při kterých je porušována integrita lidské kůže: Dekorativní výkony na  zdravé lidské kůži s cílem estetické úpravy jejího vzhledu, při kterých  je porušována celistvost kůže. Vpravování schválených zdravotně  nezávadných cizorodých látek jako pigmentů, kovových předmětů a  obdobných materiálů do kůže pomocí sterilních nástrojů a speciálních  přístrojů nebo pomůcek na jednorázové použití. Provádění permanentního  make-upu, tetování, piercingu, nastřelování náušnic a podobně.
Obsahem  živnosti není vpravování dalších látek používaných při zdravotním  ošetření pleti, jako je například kyselina hyaluronová, botulotoxin.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

K založení společnosti s ručením omezeným je nutné:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti se vyžaduje:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Založení společnosti je administrativně i časově náročný úkol,  kterému se lze snadno vyhnout tak, že podnikatel svěří tuto etapu  přípravy na své povolání odborné firmě. Profispolečnosti.cz s.r.o.  nabízejí podnikatelům komplexní poradenské služby v oblasti zakládání  společností a kromě toho mohou nabídnout možnost nákupu tzv. ready made  společnosti. Ready made firma je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která však  nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky  ani dluhy. S takovou společností může každý podnikatel začít podnikat  ihned.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít