Založení společnosti na provozování vzdělávacích, kulturních a sportovních činností

Založení společnosti, která by se zabývala vzdělávací, kulturní nebo  sportovní činností vyžaduje mimo jiné živnostenské oprávnění na  provozování živností:

  • 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních  zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,  přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Všechny tyto živnosti spadají podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, mezi živnosti ohlašovací volné. Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. pak definuje obsah těchto volných živností takto:

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti:

Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v  soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud  tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Jiná  mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně  vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích,  zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a  vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a  podobně. Výuka jazyků, případně znakové řeči, výuka hry na hudební  nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a  podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a  podobně. Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance.  Pořádání odborných kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní  techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení  v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení,  zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro  školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Kondiční a  zdokonalovací výcvik držitelů řidičského oprávnění, zdokonalování  odborné způsobilosti řidičů. Výuka obsluhy a řízení technických zařízení  sloužících pro různé účely (výtahů, zdvižných vozíků, lyžařských vleků a  dalších technických zařízení). Výuka řízení sportovních létajících  zařízení a plavidel.

Obsahem činnosti není výchova a vzdělávání ve  školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku  škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a  doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání  podle jiného právního předpisu. Obsahem činnosti dále není dohled na  dětmi v rodinách, zprostředkování ani prodej zájezdů, poskytování  hostinské činnosti, ubytovacích služeb, ani pořádání kurzů a školení  subjekty zřízenými za tím účelem podle jiných právních předpisů, výcvik  střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel, poskytování  tělovýchovných a sportovních služeb, pořádání kurzů a školení podle  jiných předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do rejstříku  škol a školských zařízení. Obsahem činnosti rovněž není zaškolení  obsluhy technického zařízení jeho výrobcem v souvislosti s uvedením  zařízení do provozu, výuka obsluhy technických zařízení provozovaná ve  školách a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských  zařízení.

73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních  zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,  přehlídek, prodejních a obdobných akcí:

Provozování divadel a koncertních sálů, kin, audiovizuálních  představení pro veřejnost, zejména organizační, pořadatelské a  technické. Zajištění provozu těchto zařízení. Provozování muzeí, zejména  shromažďování přírodnin nebo lidských výtvorů, katalogizování sbírek  muzejní povahy a jejich zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a  na tématických výstavách, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační  činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů,  souvisejících s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se  sbírkovými fondy a výstavami jiných muzeí. Provozování galerií, zejména  shromažďování děl výtvarných umění, jejich odborné zpracování,  zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a formou přechodných  výstav, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání  katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů souvisejících s  vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými fondy  jiných galerií a zprostředkování prodeje děl výtvarných umění a jejich  prodej. Provozování botanických zahrad. Provozování knihoven, zejména  získávání, uchovávání, ochrana a zpřístupnění knihovních fondů a  poskytování knihovnických informačních služeb, půjčování dokumentů,  poskytování bibliografických a faktografických informací a s tím  související pořádání kulturně-vzdělávacích akcí. Provozování jiných  kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení. Pořádání divadelních  představení, koncertů, filmových a audiovizuálních představení a  estrádních produkcí, zejména veřejné předvedení divadelních představení,  koncertů a audiovizuálních, estrádních a jiných produkcí účinkujícími  na stálé scéně i jako hostující na nejrůznějších akcích svého druhu.  Pořádání filmových a audiovizuálních představení (promítání a doprovodné  akce pořadatele filmového představení, není-li tento provozovatelem  kina). Pořádání tanečních zábav a diskoték. Činnost konferenciéra a  diskžokeje, moderování různých kulturních, společenských akcí. Činnost  zvukařů, osvětlovačů, kameramanů, produkčních, garderobiérů a další  podpůrné činnosti související s realizací uměleckých výkonů. Provozování  a pořádání cirkusových představení, varieté a podobných akcí.  Provozování pouťových atrakcí, zábavních parků, kulečníkových heren,  minigolfových drah, bowlingových center a kuželen, pokud slouží  komerčním účelům, počítačových heren, hracích automatů, činnost  kaskadérů a dalších zařízení a akcí sloužících zábavě. Pořádání výstav,  veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí spočívající v  organizačním a technickém zajištění jejich průběhu.

Obsahem činnosti není provozování zoologických  zahrad, divadel, muzeí, knihoven a dalších kulturně-vzdělávacích  zařízení zřízených podle jiných právních předpisů (vykonávané v souladu s  účelem, pro který byly zřízeny), pořádání aukcí, poskytování dalších  služeb v souvislosti s provozováním uvedených zařízení (provozování  barů, občerstvení a podobně), kromě provozování nezbytného sociálního  zázemí (šaten, WC, parkovišť a podobně). Obsahem činnosti dále není  činnost organizací zřízených podle jiných právních předpisů vykonávaná v  souladu s účelem, pro který byly zřízeny, činnost výkonných umělců ve  smyslu provedení uměleckého výkonu ani drezúra zvířat. Obsahem činnosti  rovněž není pořádání loterií a jiných podobných her, provozování  výherních automatů, ani výroba a tisk reklamních materiálů.

74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení  sloužících k regeneraci a rekondici (například atletických a zimních  stadionů, tělocvičen, plaveckých bazénů, koupališť, fit-center, saun) a  jejich pronajímání k bezprostřednímu použití spotřebiteli k provozování  sportovní a tělovýchovné činnosti a k regeneraci a rekondici. Při  provozování tělovýchovných zařízení a zařízení pro regeneraci a  rekondici kromě výše uvedených činností i činnosti spojené s  poradenstvím a metodikou nabízené služby. Organizování a pořádání  sportovních soutěží a činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu.  Činnost agentů a agentur zastupujících výkonné sportovce za účelem  zajištění účasti na sportovních soutěžích a podobně. Činnost výkonných  sportovců, případně rozhodčích, provozovaná samostatně a za účelem  dosažení zisku.

Obsahem činnosti není poskytování tělovýchovných služeb (činnost trenérů) ani činnost amatérských výkonných sportovců.

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky  provozování živnosti. Musí být plně svéprávný, trestně bezúhonný,  s trvalým pobytem v ČR.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro založení společnosti je potom záhodno nastudovat řadu právních  předpisů. Vlastní založení společnosti zahrnuje sepsání společenské  smlouvy formou notářského zápisu, složení základního kapitálu, zajištění  sídla společnosti a výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám,  včetně doložení souhlasu majitele nemovitosti s umístěním tohoto sídla.  Následuje podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku  včetně výběru vhodného jména pro tuto společnost a po zápisu do  obchodního rejstříku pak je nutná registrace na finančním úřadě.

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít