Založení společnosti na testování, měření, analýzy a kontroly?

Pro založení společnosti na provádění testování, měření, analýzy  a kontroly je třeba, stejně jako pro založení jakékoli firmy, aby  budoucí podnikatel nastudoval řadu právních předpisů jako živnostenský  zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, vyhlášku o závazných  formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, některé  daňové zákony a další.

Potřebuje-li založit společnost s ručením omezeným, začne sepsáním  společenské smlouvy formou notářského zápisu a musí složit základní  kapitál. Dále je třeba zajistit sídlo společnosti, výpis z katastru  nemovitostí k prostorám, které jako sídlo společnosti vybral, a souhlas  majitele této nemovitosti k umístění sídla firmy.

Důležitou fází je ohlášení živností. Živnost volnou je možno ohlásit  osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních  míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Následně je nutno podat návrh na zápis do obchodního rejstříku a po zápisu registrovat novou firmu na finančním úřadě.

Obsah živností volných podle jednotlivých činností je stanoven v samostatné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Testování, měření, analýzy a kontroly jsou popsány takto: Testování,  měření a chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy v různých  oblastech lidské činnosti, zejména provozování středisek kalibrační  služby, výkon hydrometeorologických a meteorologických činností,  chemické analýzy různých materiálů, mikrobiologické analýzy potravin,  vod, měření radonu, služby osobní dozimetrie, posuzování vlastností  zdrojů ionizujícího záření, měření hluku a vibrací, defektoskopické  zkoušky a podobně. Kontrola technických a sportovních zařízení.  Činnosti, které jsou metrologickým výkonem, o jejichž výsledku vydává  autorizovaná organizace doklad, který je veřejnou listinou. Ochrana a  využívání přirozeně se vyskytujících minerálních vod, plynů nebo  peloidů, které mají vlastnosti pro léčebné využití, a to zejména k  účelům lázeňské péče a k výrobě balených minerálních vod. Vyhledání  zdrojů, zajištění hydrologického dohledu nad zdrojem, sledování  chemických, fyzikálních, mikrobiologických a radiologických vlastností  zdroje a výtěžku a jejich zdravotní nezávadnosti a kontrola dodržování  dalších povinností stanovených povolením k využívání zdroje. Měření  účinnosti spalování malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší,  ověřování množství emisí skleníkových plynů, jednorázové měření emisí,  měření úrovně znečištění, dohled nad tepelným zpracováním odpadu.

Obsahem činnosti nejsou zkoušky vyhrazených tlakových,  zdvihacích, plynových zařízení, technických zařízení v drážním provozu,  revize a kontroly spalinové cesty, zkoušky letadel a výrobků letecké  techniky, měření emisí motorových vozidel, výkon zeměměřických činností,  diagnostická činnost v ochraně rostlin, kontrolní testování zařízení na  ochranu rostlin.

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná  akce, nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít