Založení společnosti na úpravu nerostů, dobývání rašeliny a bahna

I na provoz zaměřený na úpravu nerostů, dobývání rašeliny a bahna je  zapotřebí mít živnostenské oprávnění a nejlépe i společnost. Podmínky  živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském  podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsah živností volných je stanoven samostatnou přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Obsahem volné živnosti Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna podle tohoto nařízení je Další  úprava již zušlechtěných a vytěžených nerostů, například zpracování  cihlářských a keramických jílů, výroba živičných směsí z již dříve  nadrceného kameniva. Zpracování soli kamenné pro potravinářské a  nepotravinářské účely, zejména příprava solanky, drcení, čištění a  rafinace soli. Zpracování hmot pro výrobu porcelánu. Dobývání a úprava  rašeliny a výroba rašelinových briket. Odstraňování bahna z vodního dna  rybníků a další obdobné činnosti.

Obsahem činnosti není dobývání nerostných  surovin (vyjma rašeliny) a úprava a zušlechťování těchto surovin  prováděná v souvislosti s jejich dobýváním.

Základní podmínkou pro získání živnostenského oprávnění lze je ohlášení volné živnosti.

Další všeobecné podmínky pro provozování volné živnosti jsou:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu  zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské  činnosti.
 • bezúhonnost - fyzická osoba, která má povolení k trvalému pobytu na  území České republiky, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence  Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský úřad sám
 • u podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti  uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným  správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se  provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání  tohoto trestu)

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Když podnikatel získá své živnostenské oprávnění, může začít podnikat  jako osoba samostatně výdělečně činná nebo si pořídit společnost.  Podnikání pod hlavičkou společnosti je pro podnikatele výhodnější než  podnikání jako pouhá OSVČ. Při založení podnikání formou s.r.o. neručí  podnikatel celým svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného  vkladu společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Založení společnosti s ručením omezeným se skládá z řady kroků: je třeba sepsat zakladatelskou listinu nebo  smlouvu ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s  ručením omezeným založena, zajistit sídlo společnosti s ručením  omezeným, složit základní kapitál, podat návrh na zápis do obchodního  rejstříku, po zápisu do OR registrovat s.r.o. na finančním úřadě, orgánu  státní správy sociálního zabezpečí apod. a převést speciální bankovní  účet na účet běžný.

Administrativní zátěži spojené se zakládáním společnosti se může  podnikatele vyhnout, pokud se obrátí na specializovanou poradenskou  firmu. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy  již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít podnikat z  hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made. Profispolečnosti.cz založí firmu rychle, bezchybně a za dobrou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít