Založení společnosti na výrobu a zpracování skla

Živnost výroba a zpracování skla se řadí mezi živnosti volné.  Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na odbornou  způsobilost, k jejich provozování nemusí mít budoucí podnikatel žádné  specializované vzdělání ani praxi. Musí však splňovat všeobecné podmínky  provozování živnosti, které upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenský zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsah volné živnosti výroba a zpracování skla

Obsahová náplň volných živností je definována v samostatné příloze č.  4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních  jednotlivých živností. Podle této přílohy je obsahem této živnosti: Výroba  tvrzeného nebo laminovaného plochého skla, skleněných zrcadel,  vrstvených izolačních elementů ze skla, dutého, obalového, užitkového,  osvětlovacího a ozdobného skla, skleněných vláken včetně skleněné vaty a  skleněné příze, skleněných výrobků pro laboratorní, technické a  hygienické účely, hodinových skel, optického skla, skleněných izolátorů,  tyčí, trubic a podobně. Malování užitkových skel sodnodraselných či  olovnatých, zabarvování povrchů skel listry a lazurami, nanášení  vysokého smaltu na povrchy skel včetně navazujícího vypalování ve  vypalovacích pecích. Laserové zpracování skla.

Obsahem činnosti není broušení, leptání a rytí skla.

Získání živnostenského oprávnění

Živnostenský list pro provozování některé z volných živností lze získat na základě ohlášení této živnosti. Ohlásit živnost mohou fyzické osoby s trvalým pobytem na  území České republiky. Další všeobecné podmínky pro provozování volné  živnosti jsou plná svéprávnost a bezúhonnost.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu

 • ohlašovací formulář obsahující jméno a příjmení, případně obchodní  firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo  vědeckou hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat, státní  občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození,  místo narození a rodné příjmení, předmět podnikání s uvedením oboru  činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat,  sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, provozovnu,  případně další podstatné údaje.
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Správní poplatek činí 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do  živnostenského podnikání nebo 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez  ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně  ohlašováno více živností a 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem,  je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy  (výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení  živnosti, zůstává zachována). Poplatek se vybírá jen jednou i v  případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Založení společnosti

Následujícím krokem k zahájení podnikání pod hlavičkou společnosti je  její založení nebo koupě. Jelikož provozování volné živnosti jako OSVČ  je mnohem méně výhodné než např. pod hlavičkou s.r.o., dopoučujeme všem  začínajícím podnikatelům si vlastní „eseróčko“ pořídit.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je zapotřebí zařídit následující:

 • sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy ve formě notářského zápisu
 • prověření názvu zakládané společnosti
 • čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů založené firmy
 • prohlášení správce vkladů zakládané společnosti
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro nově zakládanou firmu
 • ohlášení volné živnosti
 • obstarání výpisů z rejstříků nutných k založení společnosti -  obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.
 • ověření listin a podpisů nutných k založení firmy
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace nově vzniklé firmy k daním na finančním úřadě

Vzhledem k poměrně vysoké administrativní a časové náročnosti  zakládání společnosti nabízí naše firma Profispolecnosti.cz s.r.o.  začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej společnosti.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít