Založení společnosti určené k poradenské činnosti v ochraně rostlin

Pro získání živnostenského oprávnění na provozování volné živnosti  není třeba dokládat odbornou způsobilost, je ale nutno splňovat  všeobecné podmínky provozování živnosti. Podmínky živnostenského  podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Co je obsahem 

volné živnosti Diagnostická, zkušební a poradenská  činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů,  objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin  nebo biocidními přípravky?

Obsah jednotlivých volných živností definuje příloha č. 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Podle tohoto nařízení je obsahem výše uvedené volné živnosti: Detekce  a diagnostika škodlivých organismů, rostlinných produktů a poruch  způsobených na rostlinách v důsledku fyzikálních a chemických faktorů,  sledování výskytu a vývoje škodlivých organismů rostlin, včetně  prognostické činnosti a určování optimálních termínů ochranných  opatření, koncepce integrované ochrany rostlin pro zemědělské obchodní  závody. Poradenská činnost týkající se metod boje proti škodlivým  organismům včetně poskytování údajů o ekonomické účelnosti ošetření  rostlin. Ošetřování rostlin (porostů) proti škodlivým organismům a  poruchám abiotického původu (postřik pozemků přípravky za pomoci  traktorových nebo samojízdných postřikovačů, letecké ošetření, postřik  zádovými postřikovači, moření osiv v mořičkách, zálivka rostlin roztokem  přípravku a podobně), ošetřování rostlinných produktů proti chorobám a  poruchám abiotického původu (postřik dřeva proti škůdcům, ošetření obilí  přípravky proti škůdcům při naskladňování nebo zjištění jejich výskytu,  ošetření brambor proti klíčení a podobně), ošetření objektů proti  škodlivým organismům rostlin a rostlinných produktů (ošetření prázdných  bramboráren před sklizní brambor, ošetření obilních sil po vyčištění,  ošetření skladů osiv a podobně) a ošetření půdy (zapravení granulovaných  přípravků do půdy proti půdním škůdcům a chorobám a podobně) přípravky  na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.

Kdo může získat živnostenské oprávnění

Volnou živnost je třeba především ohlásit. Volnou  živnost může ohlásit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České  republiky. Tato fyzická osoba musí být plně svéprávná, popřípadě doloží  přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému  provozování podnikatelské činnosti, bezúhonná – živnostenský úřad si  sám opatří výpis z Rejstříku trestů, a nesmí u ní trvat žádná z překážek  provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona  (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu  činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném  oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Kde lze živnost ohlásit

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké dokumenty předložit živnostenskému úřadu

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Jaké jsou správní poplatky?

 • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Proč založit společnost?

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné  živnosti by mělo následovat založení společnosti, pod jejíž hlavičkou  bude živnostník svou živnost provozovat. Podnikání pod hlavičkou  společnosti totiž je totiž mnohem výhodnější než podnikání jako pouhá  OSVČ. Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Výhody podnikání formou společnosti s ručením omezeným proti podnikání jako OSVČ:

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít