Založte si společnost na výrobu, rozmnožování a prodej zvukových a zvukově-obrazových záznamů a nosičů

Živnost zvaná výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem  zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů  a záznamů se řadí mezi živnosti ohlašovací volné.

Pro provozování této volné živnosti nepotřebujete prokazovat žádnou  odbornou způsobilost, nemusíte mít žádné specializované vzdělání ani  praxi. Musíte pouze splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, to  je věk nejméně 18 let, svéprávnost, trestní bezúhonnost a bydliště  v České republice.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých  činností je stanovena samostatnou přílohou č. 4 k nařízení vlády č.  278/2008 Sb. V souladu s tímto nařízením je obsahem volné živnosti zvané  „Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a  zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů“ toto: „Výroba  a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zejména činnosti  spojené s pořizováním originálních fonogramů a záznamů audiovizuálních  děl za účelem komerčního využívání jejich rozmnoženin. Činnost  vydavatelů zvukových záznamů a výrobců audiovizuálních děl a jiných  filmů. Distribuce, prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových  záznamů, výroba nenahraných nosičů dat a zvukových a zvukově-obrazových  záznamů, osobních magnetických karet a dalších nenahraných nosičů údajů.

Obsahem činnosti není poskytování počítačového software a výroba papíru.“

Jak získáte živnostenský list?

Volnou živnost musíte především ohlásit. To můžete udělat osobně na  kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné  správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního  systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při ohlášení živnosti bude od Vás živnostenský úřad požadovat:

 • ohlašovací formulář, v němž žadatel uvádí zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v  obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při  provozování živnosti používat
  • státní občanství
  • bydliště
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení
  • předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, který bude vykonávat
  • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)
  • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
  • provozovnu nebo provozovny, ve kterých podnikatel zahájí provozování  živnosti bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou  mobilních provozoven a automatů
  • v Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům
  • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele.  Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má  závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o  provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie
  • doklad o zaplacení správního poplatku, který činí:
   • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
   • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
   • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Jak potom založíte společnost?

Společnost, pod jejíž hlavičkou budete svou živnost provozovat můžete  založit svépomocí. To je celkem časově a administrativně náročný  proces, o němž si detailně můžete přečíst v článcích na našem webu: založení společnosti s ručením omezeným nebo založení akciové společnosti.  Jednodušší, rychlejší a nakonec i levnější variantou je požádat o tuto  službu odbornou firmu. Jednou z firem, které se zabývají zakládáním a  prodejem hotových společností, je právě naše firma Profispolečnosti. cz  s.r.o. Kromě toho nabízíme začínajícím podnikatelům nejoblíbenější  službu prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední  poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít