Zřizujete půjčovnu?

Pronájem a půjčování věcí movitých patří mezi živnosti ohlašovací volné. Provozování těchto živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností. Podle tohoto nařízení je obsahem volné živnosti Pronájem  a půjčování věcí movitých: Pronájem věcí movitých s následnou koupí  najatých věcí (finanční leasing, a podobně). Pronájem a půjčování věcí  movitých, zejména dopravních prostředků bez obsluhy (osobních a  nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení bez  obsluhy, spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických  přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním a  podobným účelům) a jiných zvířat, zejména hospodářských, bez obsluhy.

Obsahem činnosti není pronájem nemovitostí,  poskytování spotřebitelského úvěru, pronájem věcí movitých s obsluhou,  půjčování zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu, pronájem  software, půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů a webhosting.

K provozování volné živnosti je zapotřebí tuto živnost ohlásit.  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby, které  jsou plně svéprávné, trestně bezúhonné a jsou hlášeny k trvalému pobytu  na území České republiky.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro provozování půjčovny věcí movitých pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným pak musí podnikatel založit společnost. To zahrnuje sepsání  zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy s.r.o. ve formě  notářského zápisu, zajištění sídla společnosti s ručením omezeným,  vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti (ohlašovací formulář  musí obsahovat zejména jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, státní  občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození,  místo narození a rodné příjmení, předmět podnikání s uvedením oboru  činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, sídlo, identifikační  číslo osoby, bylo-li přiděleno a provozovnu nebo provozovny, ve kterých  podnikatel zahájí provozování živnosti bezprostředně po vzniku  živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů),  dále je třeba složit základní kapitál a podat návrh na zápis s.r.o. do  obchodního rejstříku. Po zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku je potom  nutná registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy  sociálního zabezpečí apod. Podrobnosti najdete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným.

Založení společnosti je administrativně poměrně náročná akce, proto  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností . Pro urychlení začátku podnikání však nabízejí zájemcům také firmy již  hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít podnikat  z hodiny na hodinu. Podrobnosti o nich najdete na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít