Živnostenský zákon – Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K § 7 odst. 6)

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
1 2 3
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové obory a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, nebo

d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**), nebo

h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského zákona

*) vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení *) vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

**) zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

Průvodcovská činnost horská a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

*) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

**) vyhláška č. 176/2009 Sb. **) vyhláška č. 524/2004 Sb.

***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

b) doklad o specializaci báňský záchranář**) - potápěč, nebo

c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

*) vyhláška č. 176/2009 Sb. *) vyhláška č. 524/2004 Sb.

**) vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb.

***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti... a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo

e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

*) vyhláška č. 176/2009 Sb. *) vyhláška č. 524/2004 Sb.

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu,*) nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu,**) nebo

b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci ***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

f) e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu****)

*) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

**) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

***) vyhláška č. 176/2009 Sb. ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.

****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Masérské, rekondiční a regenerační služby a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu**), nebo

c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo

d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e) dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu *****), nebo

f) e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu* * * *)

*) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

**) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

***) vyhláška č. 176/2009 Sb. ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.

****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

*****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Provozování solárií a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu* *)

*) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

**) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

***) vyhláška č. 176/2009 Sb. ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.

****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kosmetické služby a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička, nebo

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo

c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička, nebo

d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního programu a studijního oboru zaměřeném na oblast živnosti, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**), nebo

h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského zákona

*) vyhláška č. 524/2004 Sb.

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pedikúra, manikúra a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička, nebo

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo

c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička, nebo

d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního programu a studijního oboru zaměřeném na oblast živnosti, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž j e živnost provozována, nebo

f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu,**) nebo

h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského zákona

*) vyhláška č. 176/2009 Sb. *) vyhláška č. 524/2004 Sb.

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ostraha majetku a osob a) vysokoškolské vzdělání, nebo

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo

f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním, právním nebo obdobném, nebo

b) osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydávaným s platností na 5 let zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva a vyšetřovatele, zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Služby soukromých detektivů a) vysokoškolské vzdělání, nebo

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e) dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*), nebo

f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním, právním nebo obdobném, nebo

b) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydávaným s platností na 5 let zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, za podmínek stanoveným zvláštním právnímpředpisem, nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva a vyšetřovatele, zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít