Dozorčí rada a.s.

Dozorčí orgán s kontrolními pravomocemi, jde o kolektivní orgán (min. 3 členové, kteří ze svého středu volí předsedu, počet členů musí být dělitelný 3). Neslučitelnost funkcí s členem představenstva, prokuristou či osobou oprávněnou jednat jménem a.s. Členové se volí na voleb. období dle stanov, max. pak 5 let (první funkční období je 1 rok od vzniku).

působnost Dozorčí rady akciové společnosti:

1) kontrolní

  • dohlíží na výkon působnosti představenstva a výkon podnikatelské činnosti a.s.
  • přezkoumává účet. závěrky a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty; své vyjádření předloží na VH
  • respektuje žádosti akciové minority

2) řídící

  • svolá mim. VH, je-li to v zájmu a.s., a navrhuje tam potřebná opatření
  • může volit a odvolávat představenstvo, stanoví-li to stanovy

3) jednatelská

  • určí svého člena, který zatupuje a.s. v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva
  • nahlíží do všech dokladů a záznamů a prověřuje jejich správnost (soulad se skutečným stavem i s pr. předpisy a stanovami)
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít