likvidace a zrušení družstva

Ke zrušení družstva může dojít usnesením členské schůze, rozhodnutím soudu, uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno nebo dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno.

Zrušení družstva může být bez likvidace nebo s likvidací.

V případě zrušení družstva bez likvidace může členská schůze družstva rozhodnout o přeměně družstva, to znamená o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva formou usnesení, které určí právního nástupce, a vymezení majetku, který na něj přechází. Pokud by některý člen družstva nesouhlasil s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva nehlasoval pro přeměnu družstva, může z družstva vystoupit do 30 dnů ode dne, kdy členská schůze schválila přeměnu. Vypořádací podíl uhradí členovi, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva.

V případě zrušení družstva s likvidací je jmenován likvidátor, a to způsobem, který definují stanovy družstva. Likvidátor zajistí zápis zahájení likvidace do obchodního rejstříku. Orgány družstva v období likvidace nevykonávají své funkce s výjimkou členské schůze, družstvo po dobu své likvidace připojuje ke svému názvu dovětek „v likvidaci“. Na závěr členská schůze družstva schválí likvidační účetní závěrku, závěrečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva způsobem, který definují stanovy družstva.

Výše uvedené způsoby zrušení družstva jsou na dobrovolné bázi, mohou však nastat případy, kdy dojde k nucenému rozhodnutí o zrušení družstva soudem. Jde např. o případy, kdy sociální družstvo nevyvíjí obecně prospěšnou činnost nebo nakládá se ziskem v rozporu se zákonem.

Zrušení, zánik a likvidace právnické osoby je legislativně upravena v paragrafech 168- 209 zákona 89/2012 Sb. - Zákon občanský zákoník.

Zrušení a zánik bytového družstva je legislativně upraveno v paragrafech 756 a 757, zrušení a zánik sociálního družstva pak v paragrafech 771 - 773. zákona č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít