Likvidace a zrušení spolku

Spolek lze zrušit dobrovolně na základě rozhodnutí orgánu, který je k takovému kroku oprávněn stanovami spolku. Nejvyšším orgánem spolku je zpravidla členská schůze, pokud stanovy nestanoví jinak.

Spolek může zrušit i nuceně soud, a to na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, vyvíjí činnost vedoucí k popření nebo omezení práv osob pro jejich národnost, rasu apod., podporuje násilí, jde o spolek s ozbrojenými složkami apod. nebo vyvíjí činnost v rozporu s činností, pro kterou byl založen nebo vyvíjí primárně a nikoli podpůrně podnikatelskou činnost, případně nutí třetí osoby k členství ve spolku nebo brání členům ze spolku vystoupit.

Na základě rozhodnutí o zrušení spolku je třeba jmenovat likvidátora a následuje likvidace spolku. Likvidátor zajistí, aby ve veřejném rejstříku, v němž je spolek zapsán, bylo k jeho názvu připojeno „v likvidaci“. Likvidátor provede soupis jmění spolku a naloží s likvidačním zůstatkem spolku v souladu se stanovami spolku. Následuje návrh na výmaz spolku z veřejného rejstříku a po vymazání spolku z tohoto rejstříku spolek zaniká.

\existuje také možnost zrušení spolku bez likvidace, a to v případě fúze spolků. V případě fúze uzavírají zúčastněné spolky smlouvu o fúzi jako smlouvu o sloučení nebo splynutí spolků. Tato smlouva musí obsahovat minimálně identifikaci každého ze zúčastněných spolků s uvedením, který spolek je zanikající a který nástupnický, a rozhodný den.

Zrušení a likvidace spolku je legislativně upravena v paragrafech 268 – 273, fúze spolků upravují paragrafy 274 - 287 zákona č. 89/2012 Sb. - Zákon občanský zákoník.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít