Rezervní fond společnosti

Upraven u a.s. a s.r.o., kde je vytvářen obligatorně z čistého zisku z běžného účetního období po zdanění.
RF je v účetnictví společnosti jednou z položek strany pasiv a je jedním z vlastních zdrojů majetku společnosti. Rezervní fond lze použít jen pro krytí ztrát.

Nad rozsah obecného ustanovení použití rezervního fondu upraveného v § 67 jde úprava § 216a

RF lze za určitých podmínek použít i ke zvýšení ZK. O ztrátu jde tehdy, jestliže z účetní závěrky společnosti vyplývá, že její náklady jsou vyšší než její výnosy. Společnost nemá povinnost uhradit ztrátu s použitím rezervního fondu. Rezervní fond nemusí být tvořen peněžními prostředky uloženými u banky, či rychle zpeněžitelnými majetkovými hodnotami, nemusí být vytvářen již při založení společnosti.

Rezervní fond mohou vytvářet i osobní společnosti použití jeho prostředků pak není účelově vázáno.

Obchodní společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít