Obchodní společnosti

Obchodní společnosti jsou právnické osoby, které byly založeny za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti směřující k vytvoření zisku. Některé obchodní společnosti (typ. s.r.o. či a.s.)mohou být založeny i za jiným účelem než je podnikání - např. nezisková a jiná nevýdělečná činnost.

Druhy obchodních společností

V českém obchodním právu můžeme rozeznávat zejména následující společnosti:

  • společnost s ručením omezeným - zkratka s.r.o. či spol. s r.o.
  • akciová společnost - zkratka a.s.
  • komanditní společnost - zkratka k.s.
  • veřejná obchodní společnost - zkratka k.s.
  • evropská společnost - zkratka ES - pro ni platí české právo pouze subsidiárně (viz níže)

Společnost s ručením omezeným

Tato společnost patří k nejčastěji využívaným obchodním společnostem v České republice. Tato skutečnost je dána zejména tím, že s.r.o. zaručuje svým zakladatelům (společníkům) omezené ručení a to pouze do hodnoty nesplacených vkladů těchto společníků do základního kapitálu s.r.o., po plném splacení základního kapitálu společnosti, který má s.r.o. ve výši minimálně 200.000,- Kč, tedy již společníci neručí za závazky společnosti vůbec. Další významnou výhodou společnosti s ručením omezeným je její poměrně snadná správa, možnost existence tzv. jednočlenných společností (jednatel i společník může být tatáž osoba).

Statutárním orgánem s.r.o. - osobou, která za společnost jedná a které náleží obchodní vedení společnosti, je jednatel, popř. jednatelé, kteří mohou jednat buďto společně nebo samostatně. Jednatelé odpovídají společnosti za to, že tuto společnost vedou s péčí řádného hospodáře, přičemž důkazní břemeno v případě soudního sporu leží v tomto případě na jednatelích.

Zakladatelé s.r.o. (popř. její "vlastníci") se nazývají společníci. Společníkem s.r.o. může být fyzická i právnická osoba, přičemž jedna fyzická osoba může být jediným společníkem maximálně ve třech s.r.o. a s.r.o., které má jediného společníka, nemůže být jediným společníkem jiné společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným může mít maximálně 50 společníků a minimální vklad jednoho společníka činí 20.000,- Kč. Společníci přijímají svá rozhodnutí na valné hromadě, kterou svolává zpravidla jednatel, v případě, že je společník pouze jeden, valná hromada se nekoná a je nahrazena rozhodnutím jediného společníka.

Akciová společnost

Jedná se o obchodní společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. A.s. je právnickou osobou, korporaci a jde o kapitálovou společnost, na níž se společníci (akcionáři) podílí prostřednictvím akcií - akcionáři se zásadně na činnosti a.s. nepodílí osobními výkony, i když totožnost akcionářů a zároveň členů představenstva není vyloučena. Jména akcionářů se nezveřejňují (jedná se tedy anonymní společnost). A.s. je uzavřená korporace (počet akcionářů je omezen počtem akcií), s vázaným členstvím (nelze jednostranně vypovědět společenský poměr, lze jen převést akcie na jiného). Akciová společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem; akcionář za závazky a.s. neručí (po zániku a.s. se však ručí na do výše podílu na likvidačním zůstatku). Základní kapitál a.s. je minimálně 2.000.000,- Kč (při veřejné nabídce akcií 20.000.000,- Kč).

Akciové společnosti jsou ideální pro správu a provoz velkých podniků, kdy se vyžadují vysoké a dlouhodobě návratné investice; proto dochází k získávání kapitálu veřej. upisováním akcií. Výhodou a.s. je volná vazba společníka k a.s., a.s. si může dalším upisováním zvyšovat zákl. kapitál a hospod. expandovat, možnost investování do akcií a tím zhodnotit vlastní majetek.

Statutárním orgánem a.s. je představenstvo. Představenstvo a.s. by mělo být minimálně tříčlenné (nepožaduje se u a.s. s jediným akcionářem). Narozdíl od jednatelů s.r.o. je stanoveno funkční období členů představenstva, po jehož uplynutí zaniká funkce těmto členům, znovuzvolení však není nikterak omezeno.

Dozorčím orgánem a.s. je dozorčí rada, ta je vždy minimálně tříčlenná a počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. Dozorčí rada funguje jako kontrolní a dozorčí orgán nad činností představenstva, o které informuje akcionáře na valných hromadách.

Akcionáři přijímají svá rozhodnutí na valné hromadě, kterou svolává zpravidla představenstvo. Akcie společnosti mohou znít na jméno, kdy společnost ví, kdo ji vlastní a také na majitele, kdy jsou tito vlastníci skryti.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít