Založení společnosti s ručením omezeným (založení s.r.o.)

zakladatelé (společníci) - FO i PO, min. 1 a max. 50 zakladatelů (společníků), jednočlenná s.r.o. však nemůže být jediným zakladatelem (společníkem) jiné společnosti, 1 FO může být jediným společníkem max. 3 s.r.o.

založení s.r.o. - společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou - je-li jen jeden zakladatel) 
forma - not. zápis
podstatné náležitosti:

 • firma (s povinným dodatkem) a sídlo s.r.o.
 • určení společníků - firma či název a sídlo PO (vč. IČO a místa podnikání) nebo jména a bydliště FO (vč. rč)
 • předmět podnikání či činnosti (s.r.o. lze založit i za nepodnikatelským účelem - fiktivní čili formální PL) - předmětem mohou být i aktivity, jež lze provozovat jen prostřednictvím osob zvláště oprávněných (§56/3; takto nelze vykonávat př. advokacii; v rámci jiných oborů však ani výkon těchto činností formou s.r.o. nezbavuje tyto osoby os. a neomezené odpovědnosti za řádný výkon odborné činnosti založené zvl. předpisy - jde pak o solidární závazek s.r.o. i jejich)
 • výše zákl. kapitálu a výše vkladu každého společníka (vč. způsobu a lhůty splácení vkladu; u nepeněžitých vkladů nutno uvést jejich předmět a částku, kterou se započítávají na vklad společníka, a cenu dle posudku znalce)
 • jména a bydliště prvních jednatelů s.r.o. a způsob, jakým jednají jménem s.r.o. (u ost. jednatelů, kolik jich bude a způsob jednání jménem s.r.o.)
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady (zřizuje-li se)
 • určení správce vkladu
 • dle praxe i ujednání o rezervním fondu (srov. §124/1)
 • jiné údaje dle ObchZ,
 • úřed. ověřené podpisy všech zakladatelů

vznik společnosti - zápis do OR - podmínky:

 • podání návrhu
 • zajištění průkazu podnikatelského oprávnění
 • splnění vkladové povinnosti v zákonném rozsahu (na zákl. kapitál celkem min. 200 tis; nepeněžité vklady zcela splaceny; každý peněžitý min. 30%; splacení celého emisního ažia); je-li 1 zakladatel, pak v plném rozsahu (nepeněžité vklady vyžadují posudek 2 znalců)
 • prokázání pr. důvodu užívání místností, v nichž je sídlo s.r.o.
 • návrh na zápis podepisují (úřed. ověřené) všichni jednatelé (návrh se podává jménem s.r.o.); s návrhem jsou spojeny údaje o skutečnostech zapisovaných do OR dle §28 ObchZ., vč. listin zakládaných do sbírky listin (zejména společenskou smlouvu, doklad o splnění povinného rozsahu splacení vkladů, posudek znalce oceňující nepeněžité vklady). V OR se s.r.o. zapíše do oddílu C.

Obchodní společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít