Firma pro poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy

Volná živnost zvaná Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy se provozuje za podmínek daných zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenským zákonem,  ve znění pozdějších předpisů. Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády  č. 278/2008 Sb., která obsahuje seznam obsahových náplní živností  volných podle jednotlivých činností, definuje obsah této živnosti takto:  Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské a  podobné služby. Služby organizačně hospodářské povahy, zejména  poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty z vlastních zdrojů  (například pro podnikatelské účely), odkup pohledávek, přebírání závazků  a jejich úhrada, postoupení pohledávek, operace směřující k řešení  platební neschopnosti, poskytování ručení za bankovní úvěry nebankovními  subjekty, vypořádání mezipodnikových závazků a pohledávek. Poskytování  služeb při výkonu zadavatelských činností pro zadávání veřejných zakázek  a další služby obdobné povahy. Technická činnost, jejímž obsahem je  výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve  stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a  zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související  činnosti. Poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického  podpisu (to je plnění funkce důvěryhodné třetí strany při elektronické  komunikaci s využitím elektronického podpisu, vydávání certifikátů,  které spojují data pro ověřování elektronického podpisu s podepisující  osobou a umožňují ověřit její totožnost, uchovávání certifikátů,  zneplatnění certifikátů, provozování veřejně přístupného seznamu  vydaných certifikátů a seznamu certifikátů, které byly zneplatněny,  vedení dokumentace o vydaných certifikátech, zajišťování provozu  bezpečných systémů a nástrojů elektronického podpisu a bezpečnosti  postupů, které tyto systémy a nástroje podporují a podobně). Certifikace  systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu.

Obsahem činnosti není poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, výkon stavebního dozoru, projektování staveb, ani jejich provádění.

K založení firmy na provozování uvedených služeb nepotřebuje budoucí  podnikatel dokládat žádné vzdělání ani praxi, pro založení společnosti  obecně však musí být seznámen s celou řadou předpisů, jako je např. jako  živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, vyhlášku o  závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního  rejstříku neboněkteré daňové zákony.

Vlastní administrativní kroky vedoucí k založení společnosti pak jsou:

  • sepsání společenské smlouvy u notáře
  • složení základního kapitálu
  • sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám
  • ohlášení živností
  • podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
  • po zápisu společnosti do obchodního rejstříku následuje registrace na finančním úřadě

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je třeba  zjistit, zda v obchodním rejstříku není již zapsána jiná společnost pod  stejným nebo zaměnitelným názvem.

Proti umístění sídla společnosti na vlastní adrese mluví řada  praktických důvodů, např. obtěžování rodiny případnými kontrolami ze  správních úřadů apod. K umístění sídla do jiné nemovitosti zase vyžaduje  souhlas vlastníka této nemovitosti s umístěním firmy.

Tyto a další okolnosti často odradí budoucího podnikatele od  zakládání společnosti a volí nevýhodnou formu podnikání jako OSVČ. O nevýhodách podnikání jako OSVČ si můžete přečíst ve zvláštním článku. Obrátí-li se však budoucí  podnikatel na naši firmu Profispolečnosti.cz s.r.o., což je přední  poradenská firma v oblasti zakládání společností, nemusí se žádnými z výše uvedených administrativních kroků zdržovat. Založíme jeho společnost podle jeho potřeb a kromě toho poskytneme i sídlo společnosti na prestižní adrese. Pokud podnikatel potřebuje začít jednat za svou  firmu ihned, může si u nás koupit i firmu již hotovou, tzv. ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít