Jak založit poradenskou firmu na konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poradenskou firmu specializovanou na konzultační činnost, zpracování  odborných studií a posudků je možno provozovat bez prokázání  specializované odborné způsobilosti, k jejímu provozování nemusí mít  budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani praxi. Tato živnost  se řadí mezi živnosti ohlašovací volné, jejichž provozování upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro provozování volné živnosti jsou především její ohlášení, které mohou učinit fyzické osoby s trvalým pobytem území České republiky, pokud jsou plně svéprávné a bezúhonné.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Podrobně si můžete přečíst o provozování volné živnosti v samostatném článku:

Volnou živnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování  odborných studií a posudků je vhodné provozovat jako společnost, může to  být společnost s ručením omezeným nebo i akciová společnost. Taková  forma zvýší kredibilitu a zlepší image firmy. Aby si podnikatel založil společnost,  musí podniknout řadu dalších administrativních kroků. Podrobnosti o  založení společnosti  s ručením omezeným i akciové společnosti si můžete  přečíst v samostatných článcích:

Obsahovou náplň živností volných podle jednotlivých činností definuje samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Pro volnou živnost Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků je obsahovou náplní toto: Poradenské  služby technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti,  zejména ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví,  energetice (například činnost energetického specialisty), chemii,  potravinářství, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových  odvětvích, zemědělství a lesnictví, poradenské služby v oblasti  finančních záležitostí (poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu a  podobně), podnikatelských aktivit, organizačních a ekonomických otázek v  obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v  oblasti řízení a podobně. Poskytování odborné pomoci, posudků, rad,  doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb.  Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich  užívání, činností a technologií na životní prostředí, to znamená  zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo  technologie na životní prostředí. Posuzování zahrnuje zejména zjištění,  popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby,  činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a  podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny,  chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystémů,  obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní  prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a  výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí  nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní  vlivy stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného  neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. Zpracování odborných  posudků v oblasti ochrany ovzduší a zpracování rozptylových studií.  Poradenská činnost v oblasti společenských věd (sociologie, filosofie,  historie, demografie, lingvistiky a podobně), v oblasti společenského  vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika,  barvové poradenství, logopedie s výjimkou klinické logopedie a podobně.

Obsahem činnosti není vlastní realizace  technických činností, projektování staveb, ani jejich provádění,  technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poradenská  činnost při ochraně rostlin, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci, daňové a účetní poradenství ani právní porady  (zejména zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před  soudem nebo jinými právními institucemi nebo pod dozorem advokátů nebo  jiných pracovníků soudu), psychologické poradenství.

Začínajícím podnikatelům, ale nejenom jim, nabízíme naši službu  založení nebo prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední  poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít