Založení společnosti zaměřené na poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti na:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam Obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností.

Toto nařízení definuje obsah volné živnosti Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost takto:

Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce  zemědělskou technikou, zejména při sezonních pracích a provádění  posklizňové úpravy rostlinných komodit. Provozování závlahových systémů a  melioračních zařízení. Provádění zahradních a parkových úprav (zejména  úpravy korun stromů a jiných porostů, vysazování květin, úpravy  trávníků, kácení stromů v parcích a sadech), s výjimkou  architektonických úprav. Vazba věnců a kytic. Sběr hub, sběr rostlin.  Stříhání ovcí, ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců.  Poskytování služeb při chovu a lovu ryb. Služby spojené s pěstební  činností v lese, těžbou dřeva a lesní dopravou, zejména přibližování  dřeva, uskladnění dřeva a jeho odvoz po lesních cestách a ostatních  komunikacích na sklady nebo místa spotřeby, pokud je tento spojen s  těžbou, přibližováním a uskladněním dřeva v lese. Poskytování služeb v  souvislosti s ochranou lesa. Poskytování služeb v myslivosti, čímž se  rozumí zejména poskytování odchytových zařízení pro přemísťování  odchycené nebo usmrcené zvěře, služby při produkci (stažení, očištění,  vypnutí a podobně) kůží a kožešin z usmrcené zvěře a úpravy loveckých  trofejí, umělé chovy drobné zvěře, pokud nejsou realizovány v rámci  výkonu práva myslivosti a nejsou farmovým chovem zvěře. Další obdobné  činnosti.

Obsahem činnosti nejsou činnosti odborného  lesního hospodáře, vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov a  nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti patří její ohlášení.  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby s  bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky  se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Další všeobecné podmínky pro provozování volné živnosti jsou plná  svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného  zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,  bezúhonnost - fyzická osoba, která má povolení k trvalému pobytu na  území České republiky, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence  Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský úřad sám, a dále u  podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v  ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním  orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se  provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání  tohoto trestu).

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podrobněji o podmínkách ohlášení živnosti v článku o zakládání firmy na provozování volných živností.

Po ohlášení živnosti a získání oprávnění k jejímu provozování je třeba založit společnost.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Založení společnosti je administrativně i časově náročné. Podnikatelé  se proto často obracejí se žádostí o založení firmy na odbornou  poradenskou společnost. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou připraveny  poradit a pomoci s nejvhodnější formou společnosti pro tu kterou budoucí  firmu a pro každého svého klienta požadovanou rychle, odborně a za  dobrou cenu společnost založí. Další možností je koupit od Profispolečnosti.cz tzv. ready made společnost,  což je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která však  nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky  ani dluhy, ale je s ní možno začít podnikat během 24 hodin.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít