Zrušení a zánik společnosti

Formy zrušení společnosti

1) bez likvidace

 • jmění přechází na pr. nástupce (přeměny OS) – 52
 • při podání návrhu na prohlášení konkursu, jestliže je:
  • návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
  • zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení či
  • zrušení konkursu, pokud majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu; za podmínky, že OS nemá žádný majetek (vyjma věcí vyloučených z podstaty); k výmazu z OR se tu nevyžaduje souhlas správce daně;

2) s likvidací - OS se zrušuje již okamžikem vstupu do likvidace.

způsoby zrušení

dobrovolné - dohodou všech společníků či rozhodnutím orgánu OS (disociační rozhodnutí) - tito mohou své rozhodnutí zrušit do doby, než se započalo s rozdělováním likvidačního zůstatku (dnem účinnosti takového rozhodnutí končí fce likvidátora; k tomuto dni musí OS sestavit mezitímní účet. závěrku)

nucené - rozhodnutím soudu (na návrh st. orgánu či osoby s pr. zájmem; krajské soudy)

 • nečinnost - v uplynulých 2 letech se nekonala VH anebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány obchodní společnosti, jimž skončilo (či jejich všem členům) funkční období před více než 1 rokem, anebo obchodní společnost po více než 2 roky neprovozuje žádnou činnost
 • ztráta oprávnění k podnikání
 • zánik předpokladů vyžadovaných zákonem pro vznik anebo OS nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky
 • porušování povinnosti vytvářet RF
 • porušování povinnosti vykonávat podnikatelskou činnost pomocí FO zvlášť oprávněných
 • porušení povinnosti prodat část podniku či se rozdělit uložené úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • konkursem - viz zde výše (je-li zamítnut návrh na konkurs z jiného důvodu než pro nedostatek majetku, není OS zrušena; zbude-li po konkursu urč. majetek provede se likvidace)
 • soud stanoví lhůtu k odstranění důvodu zrušení, jestliže je odstranění možné

Společnost zaniká ke dni výmazu z OR (podobnost s jejím vznikem - zápis v OR).

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít