Jak založit společnost zaměřenou na výrobu hnojiv?

I na výrobu hnojiv se vyplatí založit společnost. Podnikání pod  hlavičkou společnosti je totiž pro každého podnikatele daleko výhodnější  než podnikání jako pouhá OSVČ.

Jaké jsou nevýhody podnikání jako OSVČ?

 • ručení celým majetkem
 • vedle placení daně z příjmu také placení vysokých záloh na sociální a zdravotní pojištění
 • není nutno vést podvojné účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • v případě nemoci apod. nelze delegovat řízení praxe na jinou osobu
 • firmu nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu apod.
 • firmu nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka
 • firma není předmětem dědického řízení

Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

A jaké výhody oproti OSVČ má podnikatel podnikající pod hlavičkou s.r.o.?

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Podmínky pro provozování volné živnosti

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Volnou živnost může v ČR ohlásit fyzická osoba s  bydlištěm na území České republiky, která je plně svéprávná a bezúhonná.  Učinit to lze osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím  kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky,  prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Co je nutno předložit živnostenskému úřadu?

 • ohlašovací formulář
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž  fyzická osoba umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Správní poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi, a činí

 • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je  ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za  ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává  zachována)

Všechny doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském  jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny  provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Co je obsahem uvedené volné živnosti?

Obsahovou náplň jednotlivých volných živností definuje samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Podle tohoto nařízení je obsahem volné živnosti „výroba hnojiv“ toto: Činnosti  spojené s výrobou minerálních, organických organominerálních hnojiv,  pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů“.

A co je potřeba udělat pro založení společnosti s ručením omezeným?

zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena

 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Nebo

Pokud se Vám zdá celý proces složitý, můžete se obrátit na naši  firmou Profispolečnosti.cz s.r.o. a my za Vás všechno výše uvedené  zařídíme rychle, dobře a za výhodnou cenu. Můžeme Vám také prodat  společnost již hotovou, zapsanou v obchodním rejstříku, se kterou můžete  začít podnikat ihned. Více informací najdete na našich stránkách:

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít